top of page
PvcKonyok
PvcTidom
PvcKarmantyu
PvcSzukKarmantyu
PvcMgiKarmantyu
PvcMgaKarmantyu
PvcHollandi
Zold.jpg
Playing in the Water

PVC cső idomok

PVC könyök

PVC csövek csatlakoztatására

PvcRagKonyok.jpg

PVC T-idom 

PVC csövek csatlakoztatására

PvcRagTidom.jpg

PVC karmantyú

PVC csövek csatlakoztatására

PvcRagKarm.jpg

PVC szűkítő karmantyú

PVC csövek csatlakoztatására

PvcRagSzukKarm.jpg

PVC MGI belső menetes karmantyú

PVC csövek menetes rendszerhez való csatlakoztatására

PvcMgi.jpg

PVC MGA külső menetes karmantyú

PVC csövek menetes rendszerhez való csatlakoztatására

PvcMenRagKarm.jpg

PVC hollandi

PVC csövek csatlakoztatására

PvcMenHoll.jpg

PVC 90° idom

tokos lefolyóív idom PVC csövekhez

Pvc90idom.jpg

PVC 45° idom

tokos lefolyóív idom PVC csövekhez

Pvc45idom.jpg
PvcKab90
PvcKab45
bottom of page